TRĪS LIETAS!
Aktuāla intervija!
Nolikumi komersantiem 2016!
Fiziskām personām
Pakalpojumu veidi
Juridiskām personām
Par mums
Tēmas
Ievērībai
Sadarības partneri
Reklāma


Top.LV
 


Jadviga Neilande

Sertificēta nodokļu konsultante
SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja

Maksātāja pienākumi

1) likumos noteiktajos termiņos un kārtībā sastādīt un iesniegt VID teritoriālajai iestādei pēc savas dzīvesvietas deklarāciju;

2) noteiktajos termiņos un kārtībā iemaksāt budžetā nodokli;

3) nodrošināt VID teritoriālās iestādes pārstāvjiem iespēju iekļūt telpās un teritorijā, kas izmantota apliekamā ienākuma gūšanai;

4) uzglabāt ieņēmumus un attaisnotos izdevumus apliecinošos dokumentus vismaz trīs gadus pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņa, kā arī, veicot saimniecisko darbību, uzskaitīt saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus, uzglabāt ieņēmumus un izdevumus apliecinošos attaisnojuma dokumentus vismaz piecus gadus, bet gadījumos, kad nodokļu maksātājam saskaņā ar likumu tiek piemērots īpašs nodokļu režīms uz laiku, kas pārsniedz piecus gadus, — visu īpašā nodokļu režīma piemērošanas laiku. Maksātājam ir pienākums uzrādīt šos dokumentus vai iesniegt to kopijas VID teritoriālajai iestādei pēc tās pieprasījuma;

5) uz VID teritoriālās iestādes koriģētās deklarācijas pamata iemaksāt budžetā trūkstošo nodokļa summu;

6) uzsākot saimniecisko darbību, mēneša laikā reģistrēties VID teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas kā saimnieciskās darbības veicējam;

7) ziņot VID teritoriālajai iestādei par saimnieciskās darbības pārtraukšanu, mēneša laikā iesniedzot paziņojumu par ienākumiem, kas šajā periodā gūti no saimnieciskās darbības, un ar to gūšanu saistītajiem izdevumiem;

8) piecu darbadienu laikā no īres vai nomas līguma noslēgšanas dienas, kā arī no šā līguma darbības izbeigšanās dienas informēt par to VID dienesta teritoriālo iestādi, ja  saimnieciskās darbības ienākumu nosaka atbilstoši  likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta divpadsmitajai daļai;

Atbildība

Maksātāja atbildība par termiņā nesamaksāto nodokli

1. Ja maksātājs likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 18.panta trešajā daļā noteiktajos termiņos neveic nodokļa avansa maksājumus, viņš papildus nokavētajam nodokļa maksājumam iemaksā budžetā nokavējuma naudu atbilstoši šā likuma 31.panta trešās daļas noteikumiem.

2. Ja maksātājs likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19.panta trešajā daļā noteiktajā termiņā neiemaksā budžetā rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli, viņam, sākot ar nākamo maksājuma termiņam sekojošo dienu, ir aprēķināma nokavējuma nauda atbilstoši šā likuma 31.panta trešās daļas noteikumiem.

Maksātāja atbildība par apliekamā ienākuma samazināšanu

1. Ja maksātājs, pārkāpdams likuma prasības, nav aprēķinājis nodokli no visa apliekamā ienākuma, kas atbilstoši  likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir apliekams ar nodokli, izņemot tos ienākumus, no kuriem nodoklis bija jāietur izmaksas vietā darba devējam vai citai personai, viņam ir jāsamaksā iztrūkstošā nodokļa summa un soda nauda iztrūkstošās nodokļa summas apmērā.

2. Maksātājs nesamaksāto (iztrūkstošo) nodokļa summu un soda naudu samaksā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par to. Ja maksājumi šajā laikā nav veikti, par katru nokavēto maksājumu izdarīšanas dienu, sākot ar 31.dienu pēc nodokļu administrācijas lēmuma saņemšanas, tiek aprēķināta nokavējuma nauda no nesamaksātās (iztrūkstošās) nodokļa summas un soda nauda.

3. Ja darba devējs (ienākuma izmaksātājs) taksācijas gada laikā nav ieturējis nodokli no maksātāja apliekamā ienākuma, no kura atbilstoši  likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikumiem tas bija jāietur ienākuma izmaksas vietā, ir pārtraucis savu darbību Latvijā, ir likvidēts vai citādu iemeslu dēļ nav atrodams, taksācijas gada iztrūkstošā nodokļa summa ir jāsamaksā pašam maksātājam, izņemot gadījumus, kad tas likvidēts atbilstoši likumdošanas aktu normām un nodokļu parādi dzēsti atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.pantam.

Maksātāja atbildība par citiem likuma pārkāpumiem

1. Ja maksātāja vainas dēļ nodokļu grāmatiņa ir bojāta vai pazaudēta un ir nepieciešams izsniegt jaunu grāmatiņu, maksa par atkārtotu grāmatiņas izsniegšanu ir 10 latu. Atkārtoti nodokļu grāmatiņu izsniedz bez maksas, ja maksātājs iesniedz attiecīgas valsts institūcijas izziņu par to, ka grāmatiņa ir zudusi vai bojāta stihiskā nelaimē vai citādā piespiedu kārtā.

2. Par informatīvo deklarāciju - likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.panta 9.1, vienpadsmitajā un 11.1 daļā, 18.panta sestajā daļā un 28.panta 7.punktā noteikto paziņojumu - neiesniegšanu vai iesniegšanu, neievērojot likumā noteiktos termiņus, maksātājam piemērojama Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā atbildība.

Termiņā nesamaksātās nodokļa summas piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteikumiem.

  Maksātāja tiesības

1) iesniegt VID teritoriālajai iestādei motivētu prasību sadalīt taksācijas gadam noteikto apliekamo ienākumu pa iepriekšējiem gadiem, ja minētais ienākums gūts vairāku gadu darba rezultātā;

2) pieprasīt VID teritoriālajai iestādei pēc savas dzīvesvietas atmaksāt pārmaksāto vai rezumējošā kārtībā kļūdaini samaksāto nodokļa summu;

3) iepazīties ar VID teritoriālās iestādes veikto pārbaužu aktiem, ciktāl šīs pārbaudes attiecas uz maksātāju;

4) pārsūdzēt likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā VID teritoriālās iestādes lēmumus;

5) iesniegt gada ienākumu deklarāciju, precizējot taksācijas gada nodokļa aprēķinu, triju gadu laikā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām". Tas nozīmē, ka var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par attaisnotajiem izdevumiem par iepriekšējiem trim gadiem nodokļa atmaksai.

banner Xchange network
Autortiesības SIA T & D Advance, web-izstrāde SIA Web Stils.